CITES - legislatívny rámec ochrany voľne žijúcich živočíchov a rastlín

Každý kto chce začať s chovom exotického vtáctva musí mať vedomosti nielen z oblasti potrieb chovu pre druh, ktorý si chce zadovážiť, ale aj dostatok poznatkov z oblasti práva, pretože drvivá väčšina vtákov chovaných v klietke patrí k ohrozeným a chráneným druhom. Kúpou exotického vtáka, môžeme svojou neznalosťou podporiť nielen čierny ilegálny obchod so zvieratami, skupiny zaoberajúce sa pašovaním, predajom a určite aj následnou legalizáciou druhov, ale aj porušiť právnu normu Slovenskej republiky. Kupujúci sa stáva v očiach úradníkov spolupáchateľom, pričom platí fakt, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Nakladanie s chránenými živočíchmi a rastlinami upravuje medzinárodný dohovor tzv. CITES.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je medzinárodný dohovor, ktorý bol podpísaný dňa 3.3.1973 vo Washingtone. Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, tak aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. V súčasnosti k nemu pristúpilo viac ako 160 krajín sveta. Približne 5 000 druhov živočíchov a 28 000 druhov rastlín je pod ochranou CITES.

CITES je dohoda, ktorej cieľom je kontrola obchodu, dovozu, vývozu, držby, prepravy a tým aj ochrany chránených druhov živočíchov a rastlín. , Dohovor  CITES jednotlivé druhy zaraduje do 3 príloh podľa stupňa ohrozenosti.
Príloha I - V prílohe sa nachádzajú druhy bezprostredne ohrozené vyhubením vo voľnej prírode.
Príloha II - Príloha zahŕňa druhy, ktoré by mohli byť ohrozené vyhubením, keby sa obchod s nimi nereguloval.
Príloha III - Do prílohy jednotlivé štáty aktuálne navrhujú druhy, ktoré sú ohrozené na ich území.

Inkorporáciou dohovoru CITES do legislatívy EU je Nariadenie Rady ( ES ) č. 1158/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktorá živočíchy a rastliny rozdeľuje už do 4 skupín – príloh a to:

Na Slovensku je dohovor CITES uplatňovaný od roku 1992. Legislatíva, ktorá upravovala a v súčasnosti upravuje problematiku CITES na Slovensku je nasledovná:

Platná legislatíva:

Legislatíva EU:

  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006.
  • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 791/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa v súvislosti s niektorými pravidlami obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 100/2008 zo 4. februára 2008, ktorým sa v súvislosti so zbierkami vzoriek a niektorými formalitami týkajúcimi sa obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
  • Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, na území SR platné od 1.5.2004.

Vnútroštátna legislatíva:

  • Zákon NR SR č. 447/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
  • Zákon NR SR č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný od 1.4.2005.
  • Vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platná od 1.4.2005.

                        , Ohrozené druhy rastlín a živočíchov sú podľa stupňa ohrozenia rozdelené do 4 príloh (A,B,C,D). Režim obchodovania je pre druhy zaradené v jednotlivých prílohách odlišný. Najprísnejšie je regulovaný obchod s druhmi zaradenými do prílohy A. Legislatíva upravuje podmienky na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit a komerčné využívanie exemplárov druhov živočíchov zaradených v prílohách CITES a ďalšie opatrenia na zabezpečenie ich ochrany a evidencie na území Slovenskej republiky.

Užitočné stránky:

http://www.cites.sk/dohovor.html

http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/